skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Objectius del Programa

El servei pretén fomentar i garantir l’accés, la presència i la permanència de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari i protegit, en funció de les seves necessitats i potencialitats específiques.

L’objectiu principal és afavorir la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, sensorial, física i trastorn mental de Castelldefels.

Mitjançant les diferents actuacions que realitzem volem establir un nexe d’unió entre les necessitats laborals i formatives de les persones amb discapacitat i les oportunitats formatives i laborals que poden oferir les empreses del territori.

Per això, també volem contribuir a desenvolupar amb el sector empresarial el seu projecte com a empresa inclusiva i socialment responsable. 

Dirigit a:
 • Persones, empreses, entitats i serveis relacionats.
Requisits:
 • Els requisits són tenir reconegut un mínim del 33% de discapacitat intel·lectual, física, sensorial o malaltia mental segons certificat de la Generalitat de Catalunya i/o una incapacitat permanent total.
 • Estar inscrit/a a l’oficina del SOC com a demandant d’ocupació.
Accions i Metodologia:

1. Amb les persones:

 • Des de una perspectiva integral, l’elaboració d’un pla de treball individualitzat: Entrevista d’acollida, perfil sociolaboral. Definició i seguiment del pla de treball proposat.
 • Disseny i impartició de tallers per l’ autoconeixement, procés de recerca de feina, accés al mercat laboral.
 • Suport en l’alta a recursos formatius i laborals com la Borsa de Treball La Guaita, la Borsa de treball de CordiBaix i d’altres recursos relacionats amb la recerca de feina.
 • Acompanyament en la incorporació al treball i accions d’intermediació i adaptació entre la empresa i la persona; com els suports tecnològics i establiment de suports naturals per al manteniment del lloc de treball.
 • Treball en xarxa amb d’altres professionals de la Guaita, de Serveis Socials i altres serveis, centres formatius i assistencials, etc. per a un treball coordinat i en benefici de la persona.

2. Amb les empreses

 • Assessorament per l’acompliment de la Llei General de la Discapacitat i els beneficis que suposa ser una empresa socialment responsable i inclusiva (RSC).
 • Disseny i adaptació del/s lloc/s de treball a desenvolupar en l’empresa. Avaluació de les necessitats de contractació.
 • Suport i assessorament en la recerca de les persones candidates en el procés de selecció. Difusió d’ofertes de feina al nostre portal web 
 • Suport en la gestió per a la contractació de persones amb una àmplia base de dades de treballadors amb diferents perfils professionals. Suport en tot el procés de selecció.
 • Assessorament i suport de les diverses modalitats de  contractació, avantatges, bonificacions i incentius econòmics en la contractació de persones amb discapacitat.
On es pot sol·licitar:
 • Les persones interessades han d’adreçar-se a La Guaita i demanar cita prèvia amb la tècnica d’intermediació laboral del SIL.
 • Les empreses poden posar-se en contacte amb el SIL mitjançat telèfon i/o e-mail. També poden sol·licitar la concertació per a la visita a la seva empresa.
Documentació que cal aportar:
 • NIF/NIE
 • Informe de vida laboral
 • Certificat de discapacitat (grau i diagnòstic) i/o incapacitat permanent total.
 • Currículum actualitzat
 • Resolució de la prestació econòmica, si s’escau
 • Demanda d’ocupació del SOC
Servei Gratuït:

Totes les actuacions i serveis que ofereix el SIL son gratuïts, tant per les persones que estan en recerca de feina com per a les empreses i altres entitats que vulguin demanar el nostre assessorament i suport.

+ informació:
Nuria-Piñero-SIL-La-Guaita
Núria Piñero López

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, d’acord amb el Programa: Projectes Singulars: Jove, al Baix tu decideixes!, coordinat pel Consell Comarcal; i regulat per l’Ordre ORDRE TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars; i la Resolució RESOLUCIÓ TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Back To Top
X