skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

CENTRE DE SUPORT A L'ECONOMIA DE CASTELLDEFELS "LA GUAITA"

La Guaita és l’instrument municipal de desenvolupament econòmic al serveis de les persones i les empreses de Castelldefels amb un doble àmbit de treball. Per una banda, l’atenció a les persones amb programes de formació i orientació que inclouen la Borsa de Treball, i d’altra el suport a les persones emprenedores i les empreses locals.

L’objectiu és anticipar-se per a assolir una avantatjosa posició en un panorama econòmic que suposa un repte adaptatiu ràpid i constant. 

L’Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Castelldefels treballa des de La Guaita per al desenvolupament local amb la finalitat de millorar les condicions socioeconòmiques dels nostres conciutadans i de les empreses situades al nostre terme municipal.

La-Guaita-Centre-Suport-Economia-Castelldefels

CARTA DE SERVEIS

Tenim l’objectiu de millorar les condicions socioeconòmiques de la ciutadania i de les empreses situades al nostre terme municipal.

Per aconseguir-ho, planifiquem i desenvolupem serveis, programes i activitats diverses de dinamització econòmica per tal que, tant les persones com les empreses, s’anticipin i s’adaptin a les contínues transformacions que es produeixen en el món del treball i de l’economia.

ISO 9001:2015

Contacte

LA GUAITA. Centre de Suport a l’Economia de Castelldefels

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

promocio.economica@castelldefels.org

https://laguaita.org

HORARI:

Dilluns i divendres de 8:30 a 15:00h
Dimarts, dimecres i dijous de 8:30 a 19:00h
Setmana Santa, juliol i agost i Nadal: dilluns a divendres de 8:30 a 15 h
Setmana festa major d’agost TANCAT

 • Responsable Polític: Maria del Mar Sicilia
 • Responsable tècnic: Santiago Amaro
RESPONSABLE POLÍTIC
Mar Sicilia, Regidora de Promoció Econòmica
Mª del Mar Sicilia
RESPONSABLE TÈCNIC
Santi-Amaro-La-Guaita
Santiago Amaro

SERVEIS A LES EMPRESES:

Informació, Orientació i Assessorament per a la creació d’empreses:

Assessorar les persones que tenen idees de negoci, ajudant-les a fer viables aquestes idees i a fer-les realitat, acompanyant-les en l’elaboració del pla d’empresa, orientant-les sobre l’obtenció de recursos econòmics, subvencions i tràmits de constitució, fent-les reflexionar sobre la seva idea de negoci i formant-les en aquells aspectes estratègics per a la gestió de la seva futura empresa.

Punt PAE:

Punt d’atenció a l’emprenedor, en el què s’assessora i presta serveis als emprenedors i en el qual es tramita la posada en marxa d’activitats empresarials lligades a les principals formes jurídiques: Societat Limitada (SL) i Autònoms, especialment.

Prospecció de les necessitats de les empreses locals:

Contactar amb empreses locals per conèixer les seves necessitats amb l’objectiu d’adaptar els nostres serveis.

Borsa de treball:

Posar al servei de les empreses locals una borsa de treball per facilitar-los la gestió de recerca de personal.

Consolidació d’Empreses:

Oferir un conjunt de programes i serveis per ajudar a la consolidació de les empreses amb l’objectiu de fer-les més competitives

Guia d’empreses locals:

Oferir a les empreses i als comerços de Castelldefels la possibilitat d’aparèixer en una guia d’empreses, per tal que els clients potencials els puguin localitzar d’una forma ràpida i senzilla les 24 hores del dia. Aquesta guia es troba a la web municipal.

Conferències i Jornades per empreses:

Realitzar anualment un Cicle d’Activitats adreçat a les petites i  mitjanes  empreses  (PIME)  sobre  temes  que   poden   ser   del   seu   interès   i   que incideixen en la millora de la seva competitivitat.

Formació:

Programar cursos de formació contínua, tant per a les persones responsables i/o directives de les empreses com per a les persones que treballen en aquestes i per a persones emprenedores que estan madurant una activitat econòmica per compte propi.

Organització de Premis:

Amb l’objectiu de premiar els esforços per millorar la competitivitat de les empreses del municipi, coorganitzem plurianualment amb altres entitats premis a nivell supramunicipal i col·laborem en la seva gestió fomentant i es donant suport a la presentació de candidatures d’empreses locals.

Publicacions Municipals:

Difondre informació a les empreses locals sobre activitats públiques i privades, convocatòries de subvencions i resultats d’estudis. En general, difondre tota mena d’informació local que les pugui afectar o interessar.

Estudis econòmics i socials:

Posar a l’abast dels agents econòmics i socials informació a través d’estudis referits a temàtiques de desenvolupament local, promoció econòmica, comerç, ocupació i formació.

Espai de Coworking:

Servei de lloguer d’espais compartits per a l’allotjament empresarial, a disposició, prioritàriament, d’empreses de nova creació o en fase de consolidació. Els preus del lloguer estan recollits a les ordenances municipals.

Espais de trobades empresarials:

Organitzem trobades empresarials amb format de jornades de treball adreçades a PIMES i comerços locals amb l’objectiu de posar en contacte empreses territorialment properes per tal de facilitar les relacions comercials i la generació de negoci entre elles.

Oficina de transferència del coneixement (On Innovem):

Posem en contacte pimes interessades en innovació i tecnologia amb agents d’innovació del Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT-UPC) Pregunta’ns com.

Reempresa:

Reempresa és un nou model d’emprenedoria que fomenta la continuïtat d’empreses que són viables econòmicament i cerquen un relleu en la propietat i direcció. Acompanyem a la persona que reemprèn a agafar el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, comprant-la en la seva totalitat per continuar-ne l’activitat i acompanyem a la persona propietària del negoci a trobar un/a comprador/a adequat/da i fer un pla de cessió per garantir la seva continuïtat.

Subvencions:

L’ajuntament concedeix subvencions destinades a fomentar la creació d’iniciatives econòmiques i donar suport a la creació d’empreses i a la contractació de persones en atur per tal de promoure l’activitat dels autònoms, comerços i empreses ja creades que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori.

Foment de l’Ocupació:

Col·laborar amb altres administracions competents en matèria laboral portant a terme programes de polítiques actives d’ocupació. Oferir llocs de treball de caràcter temporal, per realitzar activitats d’interès social, al mateix temps que els usuaris i les usuàries combinen formació i experiència.

Programes d’orientació professional i assessorament individual per trobar feina:

Realitzar una atenció personalitzada orientant els nostres usuaris per aprofitar el seu potencial a l’hora d’escollir professió, de reorientar la seva trajectòria professional, de conèixer les principals demandes del mercat laboral per escollir adequadament les ofertes, etc. Entre aquests programes també s’inclou l’orientació laboral especialitzada per a persones amb algun tipus de discapacitat.

Borsa de treball:

Realitzar la  intermediació entre persones aturades i empreses locals i comarcals amb l’objectiu de facilitar als ciutadans i ciutadanes i a les empreses del municipi un espai on gestionar (presencialment o través d’Internet) les ofertes de treball. Més informació.

Formació Ocupacional o Continuada:

Programar accions que capaciten o actualitzen coneixements de cara a poder exercir una professió o millorar l’exercici professional. Aquestes accions van destinades tant a persones en situació d’atur (Formació Ocupacional) com a persones en actiu (Formació Continuada). Les accions es programen en base a la demanda i les necessitats del mercat laboral i amb l’objectiu d’evitar la fractura digital i la millora de coneixements i habilitats de tipus transversal i/o específics.

Servei d’Integració Laboral (SIL):

Recurs especialitzat d’assessorament i orientació laboral destinat a persones amb certificat de discapacitat on es realitzen tasques de valoració professional, suport a la recerca d’ocupació i seguiment de processos de selecció.

Observatori permanent socio-econòmic

Informació més detallada

A què ens comprometem

 • A donar informació precisa, anticipada i entenedora.
 • A organitzar, impartir i coordinar cursos de formació per a persones en edat laboral per millorar la seva ocupabilitat.
 • A fer d’intermediaris entre empreses i persones en recerca de feina mitjançant una borsa de treball.
 • A donar suport a les persones que tenen una idea de negoci assessorant-les i fent-les reflexionar sobre la seva viabilitat.
 • A oferir un espai de treball amb els recursos necessaris per afavorir la creació i consolidació d’activitats empresarials, especialment en els primers anys d’existència.
 • A orientar les persones aturades en el seu procés de recerca de feina.
 • A garantir la gratuïtat de tots els nostres serveis orientats a les persones.
 • A establir acords i col·laboracions amb altres entitats per realitzar projectes de polítiques actives d’ocupació.
 • A realitzar un cicle anual d’activitats adreçat a les empreses.
 • A facilitar la tramitació administrativa necessària per a la posada en marxa i legalització d’activitats empresarials.

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nivell de qualitat dels serveis percebut per la ciutadania (anualment)
 • Nombre de cursos impartits.
 • Nombre de persones formades.
 • Nombre d’activitats impartides per a empreses.
 • Nombre d’ofertes de treball publicades.
 • Nombre d’intermediacions laborals realitzades a través de la borsa de treball.
 • Nombre de persones orientades en matèria de recerca de feina.
 • Percentatge d’inserció laboral de participants en programes d’orientació (anualment).
 • Nombre de persones ateses al Servei d’assessorament d’empreses.
 • Percentatge de persones assessorades que inicien el pla d’empresa (anualment).
 • Nombre de expedients donats d’alta al Punt PAE.
 • Nombre d’empreses allotjades a l’espai de Coworking.
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual)

Indicadors Promoció Econòmica:

Drets generals de la ciutadania

 • Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d’una forma àgil de tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis municipals.
 • Presentar una queixa o reclamació per l’omissió de tràmits o per l’endarreriment injustificat en els procediments administratius en què sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d’atenció o anomalia en el funcionament dels serveis.
 • Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre atenció personalment en un termini inferior a 15 dies naturals.
 • Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Deures generals de la ciutadania

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d’un servei o les relatives a un procediment.
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
 • Contribuir al finançament del cost del servei, d’acord amb la normativa

Suggeriments, idees, comentaris i queixes

 • Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, comentaris i queixes, en persona, per escrit, per telèfon o per correu electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: www.castelldefels.org/suggeriments/
 • Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una resposta en un termini màxim de 30 dies.
Back To Top
X