skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT?

És un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació.

És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat. 

Un certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes s’han obtingut a través de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Estructura:

Un certificat de professionalitat està configurat per una o més unitats de competència.

La unitat de competència constitueix la unitat mínima acreditable i acumulable per obtenir un certificat de professionalitat.

Cada unitat de competència té mòduls formatius. Aquells mòduls formatius de 90 o més hores es poden subdividir en unitats formatives.

El mòdul de formació pràctica es desenvolupa en l’empresa. L’alumnat pot exercir les activitats i funcions pròpies dels diferents llocs de treball.

+ informació:
Paqui-Reinoso
Paqui Reinoso

promocio.economica@castelldefels.org

Carretera de la Sentiu, 1 08860 Castelldefels

936 352 575

Nivells:

GRAU DE RESPONSABILITAT:

Domini de tècniques molt concretes i repetitives sota dependència continuada.

EXEMPLES DE CP:

 • CP Activitats auxiliars de magatzem
 • CP Operacions bàsiques de càtering

GRAU DE RESPONSABILITAT:

Execució autònoma, sota supervisió, de tècniques i coneixements transferibles a noves tasques

EXEMPLES DE CP:

 • CP Activitats de Vendes
 • CP Activitats Administratives en relació amb el client

GRAU DE RESPONSABILITAT:

Elaboració de procediments amb capacitat de justificació tècnica.

Responsabilitat en la coordinació de grups de treball

EXEMPLES DE CP:

 • CP Gestió Administrativa i Financera de Comerç Internacional
Requisits:

No s’exigeixen requisits acadèmics ni professionals

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària (ESO)
 • Tenir un certificat de professionalitat nivell 2
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al qual es vol accedir
 • Haver superat prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys

Si el compliment d’aquests requisits NO es pot acreditar documentalment, cal superar les proves d’avaluació de competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

Per accedir a un certificat de professionalitat que inclou algun mòdul en llengua estrangera cal demostrar tenir la competència en la llengua.

Actualment aquestes proves les duen a terme les entitats de formació autoritzades pel SOC durant el procés de selecció de l’alumnat.

 • Tenir el títol de Batxillerat o equivalents a efectes acadèmics o laborals
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 3
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional
 • Haver superat prova d’accés als cicles formatius de grau superior
 • Tenir superada la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys i/o de 45 anys.

 

Si el compliment d’aquests requisits NO es pot acreditar documentalment, cal superar les proves d’avaluació de competències clau de matemàtiques i comunicació lingüística.

Per accedir a un certificat de professionalitat que inclou algun mòdul en llengua estrangera cal demostrar tenir la competència en la llengua.

Actualment aquestes proves les duen a terme les entitats de formació autoritzades pel SOC durant el procés de selecció de l’alumnat.

VALIDESA

Els certificats de professionalitat estan expedits pel SOC a Catalunya i són vàlids en tot el territori espanyol.

A més, cal tenir en compte que tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

COMPETÈNCIES CLAU:

Els criteris d’accés de l’alumnat als mòduls formatius dels certificats de professionalitat els determinen les competències clau necessàries per seguir amb aprofitament la formació associada a cadascun d’ells.

Competències clau és el conjunt de característiques, actituds o qualitats que una persona ha de tenir per a portar a terme una activitat professional i que complementen les habilitats i els coneixements de tipus tècnic i organitzatiu.

Tenen caràcter transversal i són transferibles a diferents contextos professionals.

COM ACREDITAR LES COMPETÈNCIES:

Aquestes competències es poden demostrar mitjançant:

 1. La presentació de les titulacions, acreditacions o certificats que determina la normativa actual.
 2. La superació de les proves d’avaluació de competències clau que es realitzaran prèviament a l’admissió per realitzar mòduls formatius d’un certificat de professionalitat, per tal de facilitar l’accés a la formació de CP a aquelles persones que no les poden acreditar documentalment. 


Les competències clau mínimes necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent als CP són:

 • 
Competència comunicativa en llengua (catalana o castellana)

 • Competència matemàtica. 


Segons els casos s’hauràn de realitzar les competències en llengua estrangera (per c.p que contenen mòduls en llengua estrangera i competència en ús de les TIC per teleformació)

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, d’acord amb el Programa: Projectes Singulars: Jove, al Baix tu decideixes!, coordinat pel Consell Comarcal; i regulat per l’Ordre ORDRE TSF/142/2018, de 3 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars; i la Resolució RESOLUCIÓ TSF/2159/2018, de 14 de setembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Back To Top
X