skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

La Generalitat de Catalunya obre una convocatòria d’ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC –MICROEMPRESES) (ref. BDNS 517440).

La nova convocatòria de la Generalitat de Catalunya genera un nou ventall de dubtes que intentem aclarir amb les següents preguntes i respostes.

El Capítol IV del Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19 (DOGC núm. 8128, de 7 de maig), preveu un ajut a les microempreses i persones treballadores autònomes que ocupin fins a 10 persones treballadores, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya, que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma, d’un import equivalent al 50% del salari mínim interprofessional de l’any 2020 (corresponent a sis mesos) i subjecte al manteniment del contracte de treball amb un termini màxim de dotze mesos i un nombre màxim de tres contractes.

Per evitar, en la mida del que sigui possible, el nombre més gran d’acomiadaments no desitjats de persones treballadores contractades per aquestes microempreses i autònoms i amb la voluntat d’alleugerir la situació econòmica a la qual estan sotmeses aquestes microempreses i persones treballadores autònomes, des de la posició del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a Administració pública amb vocació de servei a persones i empreses, s’ha projectat aquest ajut com a un suport al manteniment dels contractes existents a les seves plantilles.

Podeu contactar a través del telèfon 935 113 066 i el correu electrònic estemambvosaltres@castelldefels.org

#TotsUnitsACastelldefels #EstemAmbVosaltres

Dubtes i preguntes freqüents

Quin és l'objecte d'aquesta subvenció?

Aquesta Resolució té per objecte obrir la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 per a la concessió de les subvencions per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes previstes al Capítol IV del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, publicat al DOGC núm. 8128, de 7 de maig de 2020.

Quina és l'actuació subvencionable d'aquest ajut extraordinari?

L’actuació subvencionable objecte d’aquesta convocatòria és el manteniment l’ocupació de les persones treballadores contractades en les microempreses i per part de persones treballadores autònomes.

Quines són les entitats beneficiàries d'aquesta subvenció?

Les entitats beneficiàries dels ajuts són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l’estat d’alarma regulat al Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Què s'entén com a suspensió d'activitat?

S’entendrà com a suspensió d’activitat els supòsits següents:

 • La suspensió de l’obertura de tots aquells establiments indicats a l’article 10 i l’Annex del Reial decret
  463/2020, de 14 de març, i qualsevol altra normativa que l’afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.

O bé,

 • La suspensió d’activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any la comparació s’haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des de l’alta al RETA o inscripció.

Quins són els requisits generals per obtenir la condició d'entitat beneficiària?

Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i els que es determinen tot seguit:

 1. Presentar declaració sobre si han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada amb l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda, per tal d’informar sobre la concurrència d’ajuts per la mateixa activitat.
 2. En cas de persones físiques empresàries, estar donada d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
 3. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 4. No haver estat sancionada amb la sanció accessòria de pèrdua o exclusió a l’accés d’ajudes, bonificacions i beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació o formació professional per a l’ocupació prevista en l’article 46 i 46 bis del Reial decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social sempre que la sanció sigui ferma i vigent.
 5. Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Generalitat i les obligacions davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 6. Complir amb l’obligació establerta en l’article 11 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes de no haver estat sancionada amb sancions greus o molt greus o condemnades perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma, sempre que la sanció sigui vigent.
 7. Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
 8. Complir amb l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat adoptar mesures destinades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre dones i homes.
 9. Respectar el dret d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.
 10. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 11. No poden optar als ajuts les empreses que tinguessin consideració d’empresa en crisi a 31 de desembre de 2019, d’acord amb la definició inclosa a l’article 2 apartat 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (DOUE L187, de 26.6.2014).
 12. No poden optar als ajuts les empreses que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.

Hi ha algún requisit específic d'aquesta convocatòria?

Si.  Són requisits específics per aquesta convocatòria els següents:

 1. Ser persona treballadora autònoma o microempresa que ocupin fins a 10 persones treballadores i tinguin un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S’inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 treballadors. Queden excloses les persones membres d’òrgans d’administració de societats, persones sòcies decooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.
 2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu en el cas de les persones autònomes i estar legalment constituïda en el cas de les microempreses, abans del 14 de març de 2020, data de la declaració de l’estat d’alarma.
 3. Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona treballadora autònoma o microempresa en un municipi de Catalunya.
 4. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, i les seves pròrrogues, o bé haver suspès la seva activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d’acord amb la normativa vigent, l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19.
 5. Presentar la declaració d’altres ajuts que li hagin estat atorgats a l’empara de les Decisions de la Comissió Europea SA 56851 i SA. 57019 (2020/N) Marc temporal nacional I i II, relatiu a les mesures d’ajut per recolzar l’economia al context de l’actual brot actual de COVID, en concret, cal declarar aquells ajuts en forma de subvenció, bestreta reemborsable, avantatge fiscal, garanties, préstecs i aportacions de capital que sesubjectin a la secció 2.7.1 del Marc Temporal Nacional (secció 3.1 del Marc Temporal de la Comissió Europea).

Com acredito que compleixo els requisits, tant generals com específics, per obtenir la condició d'entitat beneficiària?

El compliment dels requisits s’ha d’acreditar mitjançant la declaració responsable que inclou la sol·licitud de la subvenció.

Quins requisits de manteniment de plantilla ha de complir l'entitat beneficiària?

Per tal que l’actuació sigui subvencionable, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.

Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant si les entitats beneficiàries les han pogut substituir com si no, seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció.

Què passa si s'ha extingit la relació contractual amb alguna de les persones treballadores?

Els supòsits en què la relació contractual s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador i per fi de la crida de les persones amb contracte fix discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó la seva interrupció o per expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció.

Com es comptabilitza el nombre de treballadors de la plantilla?

Es comptabilitzaran les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma i l’hagin mantingut durant el període de suspensió de l’activitat empresarial provocada per l’estat d’alarma.

Així mateix, ha d’existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l’entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

L’entitat beneficiaria, haurà d’identificar les persones que formen part de la seva plantilla en el moment de declarar-se l’estat d’alarma, i acreditar la seva permanència un cop exhaurit el termini de dotze mesos.

Com es determina la quantia de l'ajut?

A efectes de determinar la quantia de l’ajut, es comptabilitzarà un màxim de 3 persones de la plantilla, per entitat beneficiària.

Per tal que l’actuació sigui subvencionable, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l’estat d’alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.

Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant si les entitats beneficiàries les han pogut substituir com si no, seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció.

Els supòsits en què la relació contractual s’extingeixi per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan un o altre sigui declarat o reconegut procedent, la dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total o absoluta o gran invalidesa del treballador i per fi de la crida de les persones amb contracte fix discontinu, quan aquest no suposi un acomiadament sinó la seva interrupció o per expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova seran considerades plantilla a efectes de compliment de l’objecte de la subvenció.

Quina és la quantia a percebre de la subvenció?

D’acord amb el que preveu l’article 22.2 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, la quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul, i d’acord amb l’article 2.3 d’aquesta Resolució.

En la determinació de la quantia s’ha pres com a referència una quantia equivalent al 50% del Salari Mínim Interprofessional per a sis mesos, més un 31,4% de despeses de cotització a la Seguretat Social a càrrec de l’entitat o persona contractant, d’acord amb l’informe tècnic elaborat al respecte.

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació al DOGC de la present convocatòria i restarà obert fins al 30 de setembre de 2020 inclòs.

Com tramito la sol·licitud?

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació, s’han de presentar segons models normalitzats i seguint les indicacions que estaran disponibles a l’espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya ( http://web.gencat.cat/ca/tramits ), concretament buscant el tràmit Programa d’Incentius al manteniment de la contractació en microempreses i persones treballadores autònomes en el cercador de Tràmits gencat. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/ ).

Quina documentació haig de presentar junt amb la sol·licitud?

 1. Breu memòria explicativa de l’activitat subvencionable on s’identifiquin el centre o centres de treball en els quals es desenvolupa l’activitat de l’entitat beneficiària i activitat desenvolupada i identificació de les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el dia abans de la declaració de l’estat d’alarma, d’acord amb model normalitzat.
 2. Quan la signatura electrònica de la persona que firma la sol·licitud acredita la representativitat amb què actua no és necessari aportar més documentació amb relació a la representació. En cas que la signatura electrònica no acrediti la representativitat, l’òrgan instructor comprova d’ofici la inscripció en un registre públic o en el Registre electrònic general de representació. En cas que la representació estigui inscrita als esmentats registres, no cal aportar cap documentació addicional.
 3. En cas de professionals col·legiats, han de presentar document original de la seva alta a la mutualitat del col·legi professional corresponent com a sistema alternatiu al règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms (RETA).

No obstant això, quan no es doni cap dels casos anteriors, cal aportar la documentació acreditativa de la representació amb què s’actua.

 1. En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució.

La documentació presentada juntament amb la sol·licitud o amb els altres tràmits associats al procediment de concessió pot ser una còpia autèntica, o bé una còpia simple, sempre que, en aquest darrer cas, es manifesti a través d’una declaració que els documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals.

Quin és el procediment de la concessió?

El procediment de concessió de les actuacions subvencionades en aquesta Resolució és el de concurrència no competitiva.

Les sol·licituds s’instruiran per ordre de presentació i fins a l’exhauriment del pressupost. En cas que s’hagi de requerir a l’entitat sol·licitant per manca o esmena de la documentació essencial de la sol·licitud, es perdrà l’ordre de prelació de la presentació. La presentació de la documentació requerida determinarà el nou ordre de prelació

Com i quan notifiquen l'atorgament de la subvenció?

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de 3 mesos a comptar des de la data de la presentació de la sol·licitud.

La resolució d’atorgament ha de ser degudament motivada i ha de contenir, com a mínim, la identificació de l’entitat sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció, la identificació de l’actuació subvencionable i la quantia a atorgar.

Pel que fa a la notificació electrònica individual, en cas d’entitats de titularitat privada i ciutadania, el servei de notificacions electròniques ofereix una adreça electrònica que actua com a dipòsit de les notificacions electròniques, i que compleix els requisits i les garanties de seguretat exigits per la legislació vigent.

Les entitats que siguin beneficiàries de la subvenció rebran un avís, sense efectes jurídics, del dipòsit de les seves notificacions per correu electrònic o missatge curt a la bústia o el/s telèfon/s indicat/s.

Com es realitza el pagament?

D’acord amb el que s’estableix a l’article 23.1 del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, el pagament de la subvenció es tramitarà mitjançant una bestreta del 90% de l’import de la subvenció que es realitzarà en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels beneficiaris i la urgència. El pagament del 10% restant s’ha de tramitar un cop l’activitat subvencionada ha estat degudament justificada d’acord amb el que preveu l’article 17 d’aquesta Resolució.

Aquest ajut és compatible amb d'altres ajuts amb la mateixa finalitat?

Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat que sigui finançat per altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L’import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d’una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o treballadora.

Back To Top
X