skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Des de La Guaita hem reunit un seguit de preguntes freqüents d’interès per a empreses i persones autònomes i emprenedores davant de la crisi provocada per la pandemia del COVID-19.

Ja teniu a la vostra disposició l’Oficina virtual d’Atenció a comerços, pimes i persones autònomes de Castelldefels per donar respostes particuars, assessoria personalitzada i acompanyament en la realització dels tràmits. 

Podeu contactar a través del telèfon 935 113 066 i el correu electrònic estemambvosaltres@castelldefels.org

#TotsUnitsACastelldefels #EstemAmbVosaltres

Mesures de recolzament per als Autònoms: Reial Decret-Llei 15/2020

La meva activitat es desenvolupa en un local de lloguer i no he vist que cap mesura s’adreci a aquestes situacions.

Fins ara, les mesures d’ajut al lloguer estaven centrades en l’habitatge habitual. Amb el nou RDL 15/2020, es contemplen algunes mesures orientades al lloguer d’activitats comercials i empresarials.

Així ho contempla entre els articles 1 a 5 de l’esmentat Reial Decret-Llei. Primerament fa una separació entre:

 • Arrendaments de locals llogats per grans tenidors (empreses o entitats públiques d’habitatge que siguin titulars de més de 10 immobles urbans). Tenen dret a una moratòria durant el temps que duri l’estat d’alarma, segons els termes que s’especifiquen a l’apartat 2 de l’article 1.
 • Arrendaments de locals llogats per d’altres arrendadors. Poden demanar un ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda. Les parts podran disposar de la fiança dipositada, com a part total o parcial d’alguna de les rendes.

Els requisits dels arrendataris per poder accedir a aquesta moratòria i/o ajornament s’especifiquen a l’article 3. En termes generals, tant per autònoms, com per a pimes:

 • Estar donat d’alta al RETA (en cas d’autònoms) i que no superin límits de facturació (pimes).
 • Que l’activitat s’hagi vist suspesa pel decret d’alarma (RDL 463/2020).
 • Que pugui acreditar una reducció d’almenys el 75% de la facturació mitjana, respecte el mateix trimestre de l’any anterior.

Els requisits s’hauran d’acreditar, mitjançant documentació, segons estableix l’article 4.

La meva activitat tributa per mòduls (estimació objectiva). Això vol dir que, a les meves declaracions trimestrals d’IRPF i IVA, haig de pagar la mateixa quantitat que cada trimestre, tot i que els meus ingressos s’hagin vist fortament minvats. Puc canviar aquest mètode per adaptar-me a la situació actual d’ingressos baixos?

Si. A l’article 10 del nou RDL 15/2020, estableix la possibilitat de renunciar a l’estimació objectiva (mòduls) per tributar en estimació directa simplificada durant la resta de l’exercici 2020, sense perjudici de revocació d’aquesta renúncia per tornar a tributar per mòduls a partir de 2021.

En qualsevol cas, l’article 11 del mateix RDL, contempla una reducció en el còmput de dies naturals dels mòduls, ja que no es computaran els dies en què hagi estat vigent el decret d’alarma.

Amb el nou anunci del Govern de l’Estat, quines activitats estan obligades a aplicar l’anomenat “permís retribuït recuperable”?

El nou Reial Decret-Llei 10/2020, és d’aplicació a totes les persones treballadores per compte aliena que prestin serveis a empreses o entitats del sector públic o privat, l’activitat de la qual no hagi estat paralitzada per la declaració de l’estat d’alarma establerta pel RDL 463/2020.

Les excepcions a aquest precepte, estan indicades al mateix article 1 i a les que s’especifiquen en l’Annex del mateix RDL.

Què vol dir, exactament, “permís retribuït recuperable”?

Les persones que estiguin dins de l’àmbit d’aplicació del RDL 10/2020, gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre els dies 30 de març i el 9 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

Això vol dir que el treballador haurà de restar a casa (sense treballar, ni teletreballar) percebent el seu salari normal durant aquest temps. No obstant això, totes aquestes hores no treballades durant el període esmentat, s’hauran de recuperar des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i el dia 31 de desembre de 2020. El RDL deixa marge per pactar, entre l’empresa i els treballadors, la manera de recuperar aquestes hores, sempre que es respectin les hores màximes de treball establertes a l’Estatut del Treballador.

Què és un ERTE i com es tramita?

Les empreses disposen de mecanismes legals per fer acomiadaments col·lectius o individuals sota causes taxades en la llei:

 • Econòmiques
 • Productives
 • Organitzatives
 • Tècniques.

Davant la crisi provocada pel Coronavirus, moltes empreses estan plantejant-se tramitar Expedients de Regulació d’Ocupació de caràcter temporal (ERTE) i/o acomiadaments col·lectius a causa de la davallada de la producció i de l’activitat laboral. Aquesta situació està contemplada als articles 47 i 51 de l’Estatut del Treballador).

Per tramitar aquest tipus d’expedients es recomana vehicular per mediació de la seva assessoria o gestoria habitual.

En qualsevol cas, després de la comunicació als treballadors, s’ha de tramitar mitjançant l’autoritat laboral competent, que a Catalunya és la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, que ha disposat un portal especial per tal de sol·licitar l’autorització de regulació d’ocupació temporal per força major per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. En aquest lloc web hi ha informació i enllaços per procedir a les instruccions de presentació.

Què implica el fet que s’aprovi un ERTE?

L’article 24 del RDL 8/2020, contempla la possibilitat d’exoneració a l’empresa de l’abonament de les quotes empresarials a la Seguretat Social en el cas d’empreses de menys de 50 treballadors. Si l’empresa te més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial. La durada de l’exoneració serà durant els mesos de març, abril i maig.

La gestió d’aquesta exoneració serà vehiculada mitjançant la Tresoreria General de la Seguretat Social, un cop s’hagi aprovat l’ERTE. L’empresa interessada haurà de posar-se en contacte amb la TGSS per demanar l’exoneració, tot i que hi haurà tràmits que farà directament la TGSS.

Com sol·licitar la prestació extraordinària per a autònoms, per cessament d’activitat?

Aquesta prestació (regulada a l’article 7 del RDL 8/2020 i adreçada a tots els treballadors autònoms (inclosos societaris i familiars col·laboradors) que s’hagin vist afectats pel decret de l’estat d’alarma –RDL 463/2020-), consisteix en el pagament del 70% de la base de cotització que tingui el treballador. Això es tradueix en un mínim de 661 € (70% de la base mínima de cotització, que és de 944,4 €), donat que no demanen períodes mínims de cotització. Aquesta prestació te una durada d’un mes o fins que finalitzi l’estat d’alarma.

El principal requisit és que l’activitat s’hagi vist obligada a tancar per l’esmentat Reial Decret Legislatiu (veure l’Annex del RDL 463/2020) o que la facturació en el mes anterior al què es demana la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació a la mitjana de facturació realitzada en el semestre anterior.

Per demanar aquesta prestació, la persona beneficiària haurà d’adreçar-se a la Mutua habitual amb la que tinguin cobertes les contingències professionals (consta en el document d’alta d’autònom). Segons les darreres informacions, el requisit de demostrar el nivell de facturació es facilitarà mitjançant una declaració jurada.

Important!… No caldrà donar-se de baixa ni d’Hisenda, ni de la Seguretat Social.

Com obtenir un certificat digital?

Molts d’aquests tràmits s’han de fer de manera telemàtica (especialment donada la situació actual). El certificat digital (o electrònic) és un arxiu electrònic que incorpora les dades d’identificació del seu titular. Mitjançant aquest arxiu encriptat (instal·lable al vostre ordinador) es poden realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques. A més d’identificar la persona titular, permet signar documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

El certificat digital ha de ser emès per una autoritat qualificada de certificació. Entre les quals en podem trobar:

 • L’idCAT (del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya). Aquest el podeu aconseguir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Castelldefels. Però, davant la situació actual, hi ha a possibilitat de treure’s el IdCAT mòbil, que es pot obtenir sense presència a les oficines.
 • CERES-FNMT. De la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es un dels principals organismes a nivell estatal. A la web disposeu d’informació clara per obtenir-lo (fixeu-vos en l’avís pel COVID-19).
 • El DNI electrònic és una de les alternatives, però poc recomanable donat que necessiteu instal·lar un dispositiu electrònic al vostre ordinador. Es tracta del vostre propi DNI, que disposa un xip d’identificació electrònica. Però per poder utilitzar-ho necessiteu tenir en compte uns determinats aspectes tècnics.
 • L’alternativa estatal per presentació de tràmits telemàtics és el sistema Cl@ve PIN.

No vull tancar, ni acomiadar treballadors, però necessitaria liquiditat per mantenir-me. Quines alternatives tinc?

Davant d’aquesta situació, tant a nivell d’Estat, com a nivell de Generalitat, s’han creat línies de liquiditat per donar resposta a situacions com aquesta:

 • Per part de l’ICO (Instituto de Crédito Oficial), s’ha creat una línia especial de préstecs pensada pel sector turístic i activitats connexes afectades pel COVID-19. Les activitats afectades estan especificades en aquest llistat de CNAEs. Per obtenir més informació sobre aquesta línia, podeu veure aquesta Fitxa i per tramitar-les s’ha d’acudir a les entitats de crèdit que hi col·laboren amb l’ICO (especificades al vincle facilitat).
 • Per part de la Generalitat, l’ICF (Institut Català de Finances) ha ampliat la Línia Avalis Liquiditat, mitjançant la qual s’avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. En aquest cas, l’import mínim del préstec és de 100.000 € i s’ha de demanar mitjançant la mateixa web de l’ICF. Actualment encara no està disponible aquesta línia, però els interessats poden posar-se en contacte amb la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Més informació al 933 428 422 o mitjançant el correu electrònic consultes@icf.cat.

Què haig de fer per obtenir la bonificació del 50% de les cotitzacions de la Seguretat Social?

Aquesta mesura està especificada a l’article 13 del RDL 7/2020 i està centrada exclusivament a empreses vinculades en el sector del turisme, el comerç i l’hostaleria, que generin activitat productiva durant els mesos compresos entre febrer i juny, i que mantinguin l’ocupació dels seus treballadors amb contractes fixes discontinus.

L’article no especifica la manera de sol·licitar aquest tràmit, però es vehicularà mitjançant sol·licitud a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Què he de fer per ajornar un deute tributari?

Una de les mesures que incorpora el RDL 7/2020, en el seu article 14, és la possibilitat d’ajornar l’ingrés de les deutes que es produeixin fins al 30 de maig, corresponents a declaracions-liquidacions (com ara els pagament fraccionats d’IRPF) i les autoliquidacions (com ara l’IVA).

Això no vol dir que no s’hagin de presentar els esmentats impostos, ja que s’especifica que la suspensió i la interrupció no afecta als terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries. Tot i que a l’article no ho s’especifica, s’interpreta que a l’hora de presentar les declaracions trimestrals d’IRPF i d’IVA (en els terminis reglamentaris), es donarà l’opció d’ajornar el pagament fins a un màxim de 6 mesos. Per la qual cosa és una moratòria, no una exempció. En qualsevol cas, és important tenir clar que les declaracions s’hauran de fer en els terminis corresponents.

I la quota d’autònoms, l’hauré de pagar?

Si, en termes generals. El mateix RDL 463/2020, a l’apartat 5 de la disposició addicional tercera, especifica que la suspensió i interrupció dels terminis, no serà d’aplicació als procediments administratius en els àmbits de la afiliació, la liquidació i la cotització a la Seguretat Social.

Només els autònoms que hagin demanat la prestació extraordinària per cessament de la seva activitat, es veuran exempts del pagament de la seva cotització a la Seguretat Social.

Tot i així, a les rodes de premsa del Consell de Ministres, s’està estudiant la possibilitat de fer extensiva aquesta mesura a tots els autònoms.

Poden ajornar els deutes amb la Seguretat Social els autònom o empreses?

Ho poden fer, sempre que no tinguessin cap altre ajornament en vigor, en els deutes en que el termini reglamentari d’ingrés tingui lloc entre els mesos d’Abril i juny del 2020, en els termes i condicions establerts a la normativa de la SS, sent d’aplicació un interès del 0,5%.

Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar abans del transcurs dels 10 primers dies naturals del termini reglamentari d’ingrés anteriorment assenyalats.

Poden els autònoms o empreses fer moratòries en el pagament de les cotitzacions a la SS?

La Seguretat Social permet fer ajornaments de sis mesos per aquest concepte i per conceptes de recaptació conjunta, el període de meritació dels quals, en el cas d’empreses estigui comprès entre els mesos d’abril i juny del 2020, i en el cas d’autònoms entre els mesos de maig i juliol del 2020, sempre que les activitats que es realitzin no estiguin suspeses amb ocasió de l’Estat d’Alarma.

Puc reclamar la quota d’autònoms ja cobrada al març?

La quota dels dies treballats al mes de març es podrà ajornar sense interessos . Per altra banda els beneficiaris del cessament d’activitat podran sol·licitar la devolució de part de la quota del mes de març, en concret des del dia 14 de Març, dia en que va entrar en vigor l’estat d’alarma.

Sóc autònom i la meva activitat no estava inclosa entre les obligades a tancar pel decret d’alarma. Amb la nova normativa, puc treballar tot i no ser considerat un servei essencial?

Si. La intenció del govern és intentar minimitzar els desplaçaments. I per això va decretar l’anomenat “permís retribuït recuperable” a totes les activitats que no siguin considerades com a essencials. Aquesta mesura, però, no afecta als treballadors per compte propi.

Si som literals: El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, solo afecta a los autónomos que prestan sus servicios en actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma. Por su parte, el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia.

M’he quedat a l’atur i haig de pagar el lloguer del meu habitatge habitual. Què puc fer?

El primer que heu de saber és que, en la situació actual, se suspenen tots els desnonament, sempre que tingueu una situació de vulnerabilitat. Tanmateix, tots els contractes de lloguer que finalitzin en una data compresa durant el període d’alarma, queden prorrogats automàticament per un període màxim de sis mesos.

D’altra banda, el què primer que heu de fer és intentar arribar a un acord amb l’arrendador orientat a suspendre, ajornar o perdonar total o parcialment alguna mensualitat. Si no hi arribeu a cap acord, teniu l’opció d’adreçar-vos a la vostra entitat financera per demanar un microcrèdit de l’ICO que podrà cobrir fins a sis mensualitats del lloguer i es podrà retornar en fins a sis anys.

Tanmateix, per poder sol·licitar aquest microcrèdit, s’haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat, que consisteix, bàsicament en estar a l’atur i no tenir uns ingressos familiars superiors als 1.645 euros mensuals (també depèn del número de fills a càrrec).

Si fos el cas (poc habitual) que el arrendador sigui un gran tenidor o entitats públiques, la moratòria serà obligatòria per a l’arrendador. Però caldrà, igualment, acreditar documentalment la situació de vulnerabilitat.

I si el què haig de pagar és la hipoteca?

En aquest cas, hi ha la possibilitat de demanar una moratòria hipotecària que s’haurà de demanar a la seva entitat financera. Les condicions per poder demanar aquesta moratòria són semblants a les explicades a la pregunta anterior.

En cas de què el potencial beneficiari sigui un empresari o professional, haurà de demostrar una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de la seva facturació d’almenys un 40%.

Sóc empresari autònom i desenvolupo la meva activitat a un local comercial. Hi ha alguna línia que m’ajudi a pagar els costos?

Si fos el cas que el local comercial hagués estat adquirit mitjançant un crèdit hipotecari, es pot acollir a la moratòria esmentada en la pregunta anterior. En cas que el local sigui de lloguer, recomanem que mireu d’arribar a un acord amb l’arrendador. Però la nova normativa no cobreix aquestes situacions.

L’Ajuntament de Castelldefels està treballant per llançar una línia de subvencions locals adreçades a aquelles activitats (amb local físic i llicència d’obertura) que s’hagin vist obligades a tancar pel decret d’alarma.

Com a empresari i treballo des de casa. Tinc algun descompte en els subministraments?

En cas que la vostra facturació s’hagi vist reduïda en un 75% (o menys) respecte a la mitjana del semestre anterior, teniu dret a demanar un Bono Social davant la vostra companyia de subministrament. El Bono Social és un important descompte que us poden fer, si demostreu la situació de vulnerabilitat.

Ens poden tallar la llum, gas o aigua?

No. Excepcionalment, mentre duri l’estat d’alarma, no es podrà suspendre cap subministrament.

I, per part de la Generalitat, què s’està fent?

La Generalitat està preparant una línia de fins a 2.000 € per autònoms que puguin demostrar una davallada dràstica de la seva facturació, comparant el mes de març de 2020, amb el mes de març de 2019. La quantia a percebre no serà fixa, sinó que s’establiran mecanismes per calcular l’import en funció del percentatge de davallada de la facturació. Es podrà demanar en uns dies mitjançant aquest enllaç.

D’altra banda, estan activant una línia d’ajuts directes dirigida justament a professionals autònoms i microempreses que desenvolupen la seva activitat en el sector turístic.

L’import és de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta destinat a establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, agències de viatge, DMC, OPC, establiments i activitats d’interès turístic… amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000 € de volum anual de facturació.

Podeu disposar de més informació amb aquest enllaç trobareu més detalls sobre els requisits i requeriments de justificacions. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre que pugui correspondre a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat

He escoltat que la Generalitat donarà una subvenció de fins a 2.000 €. Cóm funciona aquest ajut?

Aquesta línia està aprovada pel Decret 7/2020 (de la Generalitat) en el seu article 15. Contempla la possibilitat d’accedir a un ajut, en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 €, a aquells autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats que hagin estat obligades a tancar per ordre de les que les autoritats sanitàries.

Per comprovar aquesta reducció de la facturació, caldrà acreditar pèrdues en el mes de març de 2020, respecte al mes de març de 2019. Per aquest motiu, aquest ajut no es pot demanar fins que no acabi el mes de març.

En aquest vincle, disposeu de més informació i serà des d’on es podran sol·licitar l’ajut. Tanmateix, podreu disposar de més informació al telèfon 93 228 57 57 i/o al correu electrònic treballautonom.tsf@gencat.cat.

Com, on i quan s’han de presentar?

En el cas d’empreses pel Sistema Red i en el cas d’autònoms pel Sistema RED o per laSeu Electrònica de la Seguretat Social.

Les empreses hauran de presentar sol·licituds individualitzades per cada codi de compte de cotització (CCC) on figurin d’alta els treballadors respecte dels que es sol·licita la moratòria en el pagament de les seves cotitzacions a la SS i per conceptes de recaptació conjunta.

La comunicació, mitjançant els medis indicats, de la identificació del CCC i el període de pagament objecte de la moratòria, tindran la consideració de sol·licitud d’aquesta.

Les sol·licituds s’hauran de presentar dins els 10 primers dies naturals dels terminis reglamentaris corresponents als períodes de meritació assenyalats al començament. (no procedeix en cap cas la moratòria de cotitzacions, el termini reglamentari de les quals, hagi finalitzat amb anterioritat a aquesta sol·licitud)

Quan es comunicarà la concessió de la moratòria?

Es realitzarà en el termini de tres mesos a comptar de la sol·licitud, mitjançant els mitjans assenyalats al principi. Tot i això es considerarà realitzada amb la efectiva aplicació de la moratòria en les liquidacions de les quotes que es practiquin, a partir del moment en que es presenti la sol·licitud.

Aquesta moratòria no serà d’aplicació als CCC pels que les empreses hagin obtingut exempcions en el pagament de l’aportació empresarial, així com en les quotes de recaptació conjunta, per mesures extraordinàries COVID19 (decret 17 de Març), com a conseqüència dels procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major als que es refereix el citat article.

Soc autònom i he contractat una persona desocupada com a part d'un programa del SOC i no puc pagar-li, puc suspendre el seu contracte?

De manera general, s’haurà de complir amb el manteniment dels contractes formalitzats amb les persones desocupades i la consegüent obligació de retribució i cotització a la Seguretat Social per poder percebre la subvenció. Un cop dit això, cal veure si és un cessament de l’activitat temporal o definitiu:

 1. Si el cesament és definitiu, implica l’extinció del contracte de treball. Aquesta opció implica la no subvenció de la part corresponent al temps no treballat.
 2. Si és un cessament temporal de l’activitat, hi ha dues possibilitats:
  1. En el cas de manteniment del contracte, els costos salarials ocasionats durant els períodes de suspensió de l’execució de les activitats, tasques o serveis previstos mantindran el seu caràcter de subvencionables amb càrrec a les subvencions concedides.
  2. En el cas d’autònoms que cessin temporalment la seva activitat i no els sigui sostenible el pagament de les retribucions de la persona contractada podran acollir-se a la suspensió del contracte de treball amb el compromís de readmetre-la, un cop passat aquest període i pel temps que resti de la contractació subvencionada.

El cessament de l'activitat comporta la suspensió dels contractes amb persones desocupades que participen d'aquests programes?

De manera general, el cessament de l’activitat no comportarà la suspensió dels contractes temporals formalitzats amb les persones desocupades participants en aquests programes, de manera que aquests contractes romandran en vigor, així com la corresponent obligació de retribució.

Els costos salarials ocasionats durant els períodes de suspensió de l’execució de les obres o serveis mantindran el seu caràcter de subvencionables amb càrrec a les subvencions concedides.

Soc una empresa petita, puc acollir-me a la suspensió dels contractes per causes de força major?

Si, d’acord amb la normativa vigent i si es compleixen els requisits es poden acollir a la suspensió dels contractes, en aquest cas no s’abonarà la part de subvenció que vagi lligada a la part de contractació dels participants si a la part proporcional de contracte per davant i per darrera que s’executi.

Back To Top
X