skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org

Des de La Guaita hem reunit un seguit de preguntes freqüents d’interès per a empreses i persones autònomes i emprenedores davant de la crisi provocada per la pandemia del COVID-19.

Hores d’ara des de La Guaita, i seguint les instruccions de l’Ajuntament de Castelldefels, treballem per activar canals de comunicació específics per donar respostes particuars, assessoria personalitzada i acompanyament en la realització dels tràmits. Anirem editant per mantenir actualitzada aquesta informació.

No obstant això, us recordem que les nostres línies de telèfon 936 352 575 i el correu electrònic promocio.economica@castelldefel.org estan a la vostra disposició per intercanviar informació i assessorament. 

#TotsUnitsACastelldefels 

Amb el nou anunci del Govern de l’Estat, quines activitats estan obligades a aplicar l’anomenat “permís retribuït recuperable”?

El nou Reial Decret-Llei 10/2020, és d’aplicació a totes les persones treballadores per compte aliena que prestin serveis a empreses o entitats del sector públic o privat, l’activitat de la qual no hagi estat paralitzada per la declaració de l’estat d’alarma establerta pel RDL 463/2020.

Les excepcions a aquest precepte, estan indicades al mateix article 1 i a les que s’especifiquen en l’Annex del mateix RDL.

Què vol dir, exactament, “permís retribuït recuperable”?

Les persones que estiguin dins de l’àmbit d’aplicació del RDL 10/2020, gaudiran d’un permís retribuït recuperable, de caràcter obligatori, entre els dies 30 de març i el 9 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

Això vol dir que el treballador haurà de restar a casa (sense treballar, ni teletreballar) percebent el seu salari normal durant aquest temps. No obstant això, totes aquestes hores no treballades durant el període esmentat, s’hauran de recuperar des de l’endemà de la finalització de l’estat d’alarma i el dia 31 de desembre de 2020. El RDL deixa marge per pactar, entre l’empresa i els treballadors, la manera de recuperar aquestes hores, sempre que es respectin les hores màximes de treball establertes a l’Estatut del Treballador.

Què és un ERTE i com es tramita?

Les empreses disposen de mecanismes legals per fer acomiadaments col·lectius o individuals sota causes taxades en la llei:

  • Econòmiques
  • Productives
  • Organitzatives
  • Tècniques.

Davant la crisi provocada pel Coronavirus, moltes empreses estan plantejant-se tramitar Expedients de Regulació d’Ocupació de caràcter temporal (ERTE) i/o acomiadaments col·lectius a causa de la davallada de la producció i de l’activitat laboral. Aquesta situació està contemplada als articles 47 i 51 de l’Estatut del Treballador).

Per tramitar aquest tipus d’expedients es recomana vehicular per mediació de la seva assessoria o gestoria habitual.

En qualsevol cas, després de la comunicació als treballadors, s’ha de tramitar mitjançant l’autoritat laboral competent, que a Catalunya és la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, que ha disposat un portal especial per tal de sol·licitar l’autorització de regulació d’ocupació temporal per força major per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19. En aquest lloc web hi ha informació i enllaços per procedir a les instruccions de presentació.

Què implica el fet que s’aprovi un ERTE?

L’article 24 del RDL 8/2020, contempla la possibilitat d’exoneració a l’empresa de l’abonament de les quotes empresarials a la Seguretat Social en el cas d’empreses de menys de 50 treballadors. Si l’empresa te més de 50 treballadors, l’exoneració serà del 75% de l’aportació empresarial. La durada de l’exoneració serà durant els mesos de març, abril i maig.

La gestió d’aquesta exoneració serà vehiculada mitjançant la Tresoreria General de la Seguretat Social, un cop s’hagi aprovat l’ERTE. L’empresa interessada haurà de posar-se en contacte amb la TGSS per demanar l’exoneració, tot i que hi haurà tràmits que farà directament la TGSS.

Com sol·licitar la prestació extraordinària per a autònoms, per cessament d’activitat?

Aquesta prestació (regulada a l’article 7 del RDL 8/2020 i adreçada a tots els treballadors autònoms (inclosos societaris i familiars col·laboradors) que s’hagin vist afectats pel decret de l’estat d’alarma –RDL 463/2020-), consisteix en el pagament del 70% de la base de cotització que tingui el treballador. Això es tradueix en un mínim de 661 € (70% de la base mínima de cotització, que és de 944,4 €), donat que no demanen períodes mínims de cotització. Aquesta prestació te una durada d’un mes o fins que finalitzi l’estat d’alarma.

El principal requisit és que l’activitat s’hagi vist obligada a tancar per l’esmentat Reial Decret Legislatiu (veure l’Annex del RDL 463/2020) o que la facturació en el mes anterior al què es demana la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació a la mitjana de facturació realitzada en el semestre anterior.

Per demanar aquesta prestació, la persona beneficiària haurà d’adreçar-se a la Mutua habitual amb la que tinguin cobertes les contingències professionals (consta en el document d’alta d’autònom). Segons les darreres informacions, el requisit de demostrar el nivell de facturació es facilitarà mitjançant una declaració jurada.

Important!… No caldrà donar-se de baixa ni d’Hisenda, ni de la Seguretat Social.

Com obtenir un certificat digital?

Molts d’aquests tràmits s’han de fer de manera telemàtica (especialment donada la situació actual). El certificat digital (o electrònic) és un arxiu electrònic que incorpora les dades d’identificació del seu titular. Mitjançant aquest arxiu encriptat (instal·lable al vostre ordinador) es poden realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques. A més d’identificar la persona titular, permet signar documents electrònics amb la mateixa validesa legal que la signatura manuscrita.

El certificat digital ha de ser emès per una autoritat qualificada de certificació. Entre les quals en podem trobar:

  • L’idCAT (del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya). Aquest el podeu aconseguir a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Castelldefels. Però, davant la situació actual, hi ha a possibilitat de treure’s el IdCAT mòbil, que es pot obtenir sense presència a les oficines.
  • CERES-FNMT. De la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es un dels principals organismes a nivell estatal. A la web disposeu d’informació clara per obtenir-lo (fixeu-vos en l’avís pel COVID-19).
  • El DNI electrònic és una de les alternatives, però poc recomanable donat que necessiteu instal·lar un dispositiu electrònic al vostre ordinador. Es tracta del vostre propi DNI, que disposa un xip d’identificació electrònica. Però per poder utilitzar-ho necessiteu tenir en compte uns determinats aspectes tècnics.
  • L’alternativa estatal per presentació de tràmits telemàtics és el sistema Cl@ve PIN.

No vull tancar, ni acomiadar treballadors, però necessitaria liquiditat per mantenir-me. Quines alternatives tinc?

Davant d’aquesta situació, tant a nivell d’Estat, com a nivell de Generalitat, s’han creat línies de liquiditat per donar resposta a situacions com aquesta:

  • Per part de l’ICO (Instituto de Crédito Oficial), s’ha creat una línia especial de préstecs pensada pel sector turístic i activitats connexes afectades pel COVID-19. Les activitats afectades estan especificades en aquest llistat de CNAEs. Per obtenir més informació sobre aquesta línia, podeu veure aquesta Fitxa i per tramitar-les s’ha d’acudir a les entitats de crèdit que hi col·laboren amb l’ICO (especificades al vincle facilitat).
  • Per part de la Generalitat, l’ICF (Institut Català de Finances) ha ampliat la Línia Avalis Liquiditat, mitjançant la qual s’avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. En aquest cas, l’import mínim del préstec és de 100.000 € i s’ha de demanar mitjançant la mateixa web de l’ICF. Actualment encara no està disponible aquesta línia, però els interessats poden posar-se en contacte amb la seva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Més informació al 933 428 422 o mitjançant el correu electrònic consultes@icf.cat.

Què haig de fer per obtenir la bonificació del 50% de les cotitzacions de la Seguretat Social?

Aquesta mesura està especificada a l’article 13 del RDL 7/2020 i està centrada exclusivament a empreses vinculades en el sector del turisme, el comerç i l’hostaleria, que generin activitat productiva durant els mesos compresos entre febrer i juny, i que mantinguin l’ocupació dels seus treballadors amb contractes fixes discontinus.

L’article no especifica la manera de sol·licitar aquest tràmit, però es vehicularà mitjançant sol·licitud a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Què he de fer per ajornar un deute tributari?

Una de les mesures que incorpora el RDL 7/2020, en el seu article 14, és la possibilitat d’ajornar l’ingrés de les deutes que es produeixin fins al 30 de maig, corresponents a declaracions-liquidacions (com ara els pagament fraccionats d’IRPF) i les autoliquidacions (com ara l’IVA).

Això no vol dir que no s’hagin de presentar els esmentats impostos, ja que s’especifica que la suspensió i la interrupció no afecta als terminis de presentació de les declaracions i autoliquidacions tributàries. Tot i que a l’article no ho s’especifica, s’interpreta que a l’hora de presentar les declaracions trimestrals d’IRPF i d’IVA (en els terminis reglamentaris), es donarà l’opció d’ajornar el pagament fins a un màxim de 6 mesos. Per la qual cosa és una moratòria, no una exempció. En qualsevol cas, és important tenir clar que les declaracions s’hauran de fer en els terminis corresponents.

I la quota d’autònoms, l’hauré de pagar?

Si, en termes generals. El mateix RDL 463/2020, a l’apartat 5 de la disposició addicional tercera, especifica que la suspensió i interrupció dels terminis, no serà d’aplicació als procediments administratius en els àmbits de la afiliació, la liquidació i la cotització a la Seguretat Social.

Només els autònoms que hagin demanat la prestació extraordinària per cessament de la seva activitat, es veuran exempts del pagament de la seva cotització a la Seguretat Social.

Tot i així, a les rodes de premsa del Consell de Ministres, s’està estudiant la possibilitat de fer extensiva aquesta mesura a tots els autònoms.

He escoltat que la Generalitat donarà una subvenció de fins a 2.000 €. Cóm funciona aquest ajut?

Aquesta línia està aprovada pel Decret 7/2020 (de la Generalitat) en el seu article 15. Contempla la possibilitat d’accedir a un ajut, en forma de prestació econòmica de fins a 2.000 €, a aquells autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats que hagin estat obligades a tancar per ordre de les que les autoritats sanitàries.

Per comprovar aquesta reducció de la facturació, caldrà acreditar pèrdues en el mes de març de 2020, respecte al mes de març de 2019. Per aquest motiu, aquest ajut no es pot demanar fins que no acabi el mes de març.

En aquest vincle, disposeu de més informació i serà des d’on es podran sol·licitar l’ajut. Tanmateix, podreu disposar de més informació al telèfon 93 228 57 57 i/o al correu electrònic treballautonom.tsf@gencat.cat.

Back To Top
X