skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Ajuts A Empleades De La Llar: Quins Són Els Requisits?

Ajuts a empleades de la llar: Quins són els requisits?

Els ajuts per a empleades de la llar es crea mitjançant un subsidi extraordinari per falta d’activitat per les persones empleades de la llar, recollides en els articles 30, 31 y 32, i la disposició transitòria 3ª del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març.

Podran beneficiar-se d’aquest nou subsidi les persones d’alta en el Sistema Especial d’Empleats de la Llar del Règim General de la Seguretat Social (SEEH) abans del 14 de març (data de declaració de l’estat d’alarma) que amb posterioritat a aquesta data:

  1. Hagin deixat de prestar serveis, totalment o parcialment, amb caràcter temporal, a fi de reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat, en un o diversos domicilis i amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.
  2. Hagin vist extingit el seu contracte de treball per acomiadament (art. 49.1.k Estatut dels Treballadors) o per desistiment de l’ocupador o ocupadora (art. 11.3 del Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre) amb motiu de la crisi sanitària del COVID-19.

El fet causant haurà d’acreditar-se de la següent forma:

  • Si es tracta de disminució total o parcial de serveis, per mitjà d’una declaració responsable, signada per la persona o persones ocupadores.
  • Si es tracta d’extinció del contracte de treball, aquest podrà acreditar-se per mitjà de carta d’acomiadament, comunicació del desistiment de l’ocupadora o ocupador, o documentació acreditativa de la baixa

Quantia dels ajuts a empleades de la llar: 4 supòsits

1. Pèrdua total d’un únic treball.

La quantia del subsidi es calcularà aplicant a la base reguladora diària un percentatge, tenint en compte que la quantitat resultant està topada.

  • La base reguladora diària de la prestació estarà constituïda per la base de cotització de l’empleat de llar corresponent al mes anterior al fet causant, dividida entre 30.
  • El percentatge a aplicar serà del 70%

La quantia obtinguda està limitada, no podent ser superior al salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

2. Pèrdua parcial d’un únic treball:

La quantia del subsidi indicada es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora.

3. Pèrdua total de diversos treballs:

Es calcularà la base reguladora corresponent a cadascun dels diferents treballs i s’aplicarà a cadascuna de les diferents bases el percentatge del 70%. La quantia total que resulti tindrà el límit assenyalat.

4. Pèrdua parcial en tots o algun dels treballs:

S’aplicarà a cadascuna de les quantitats obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l’activitat corresponent.

Si la quantia total del subsidi, prèviament a l’aplicació d’aquests percentatges, aconseguís l’import del SMI, exclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries, es prorratejarà aquest import entre tots els treballs exercits atenent la quantia de les bases de cotització durant el mes anterior al fet causant de cadascun d’ells, aplicant-se a les quantitats així obtingudes el percentatge de reducció de jornada que hagi experimentat la persona treballadora en l’activitat corresponent.

El pagament del subsidi es farà per períodes mensuals, des de la data del naixement del dret i serà incompatible amb el subsidi per incapacitat temporal i amb el permís retribuït recuperable regulat en el Reial decret llei 10/2020.

Back To Top
X