skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Busquem Empreses I Experts Docents Per A Les Accions Formatives De La Guaita. T’hi Apuntes?

Busquem empreses i experts docents per a les accions formatives de La Guaita. T’hi apuntes?

L’Ajuntament de Castelldefels obre un procés de recerca d’empreses de formació i d’experts docents amb l’objectiu de crear una borsa de docents per a la impartició de diferents accions formatives vinculades als programes de formació i ocupació així com dels de creació i consolidació empresarial que es programaran durant els anys 2021 i 2023.

Es poden presentar tant empreses de formació, amb qualsevol forma jurídica, com persones docents (donades d’alta com a autònoms), sempre i quan reuneixin uns mínims requisits de titulació, experiència professional i competència docent.

Com participar en el procés d’acreditació?

Per a prendre part a la present convocatòria és necessari accedir a aquest enllaç i el termini de presentació de sol·licituds conclou el 30 de juny. El procés generarà un llistat d’empreses de formació i d’experts docents, admesos o exclosos.

Un cop presentada la documentació dins els terminis establerts, aquelles empreses i experts docents que hagin presentat la totalitat de la documentació requerida, compleixin els requisits mínims i siguin avaluats com a APTES formaran part d’una borsa, que l’Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació farà servir per a la contractació de serveis menors d’impartició formativa durant el termini de validesa establert i segons necessitats de l’àrea.

Les contractacions estaran condicionades a les aprovacions de les diferents subvencions i a la dotació pressupostària municipal per a la programació formativa de l’Àrea durant tota la validesa del procés.

Quina documentació s’haurà de presentar obligatòriament?

 • Model de sol·licitud i declaració de responsable.
 • CV (per a persones físiques) o historial de serveis (per a empreses).
 • Acreditació de titulació.
 • Acreditació d’experiència professional.
 • Acreditació d’experiència docent.
 • Proposta formativa de cadascuna de les especialitats formatives a les quals s’opti.
 • Proposta econòmica de cadascuna de les especialitats formatives a les quals s’opti.

Què tindrem en compte a l’hora d’avaluar les candidatures?

Per a la contractació final d’aquests serveis menors es tindrà en compte l’avaluació de:

 • La qualitat de la proposta formativa.
 • L’experiència professional i docent de la persona experta o l’entitat formadora.
 • Proposta econòmica.

Pel que fa a la docència dels Certificats de Professionalitat, es tindrà en compte els requisits establerts segons normativa de cada especialitat, quant a les acreditacions exigides de titulació, experiència professional i competència docent. En cas de subcontractació, els experts estaran contractats laboralment per l’empresa docent. Si necessiteu més informació relativa als requisits que afecten exclusivament la impartició de Certificats Professionalitat, podeu consultar aquest enllaç.

Quina validesa temporal tindrà aquesta borsa?

Aquesta borsa de docents tindrà una validesa de 2 anys i fins a la publicació del següent procés obert de recerca d’empreses de formació i d’experts docents. La borsa estarà condicionada o bé a l’atorgament de subvencions d’entitats supramunicipals o bé al pressupost propi de l’àrea per a la seva execució.

Seran motiu d’exclusió de la borsa:

 • La falta o falsedat d’algun dels requisits exigits o la falsedat dels mèrits al·legats.
 • Renúncia voluntària abans de la finalització del procés.
 • Com a conseqüència de valoracions negatives a les tasques desenvolupades.
 • Per circumstàncies equiparades a les anteriors.

En qualsevol moment es podrà sol·licitar la seva baixa voluntària de la borsa. Aquesta baixa s’haurà de comunicar, de forma expressa, a la bústia de correu electrònic.

Quins són els grups d’especialitats formatives que busquem?

Bloc A: De contingut professionalitzador:

A.1 Activitats de magatzem i aprovisionament.
A.2 Activitats físiques i esportives.
A.3 Administració i gestió.
A.4 Atenció sociosanitària.
A.5 Cambrer/a de pisos.
A.6 Comerç i màrqueting.
A.7 Comptabilitat i finances.
A.8 Docència i formació.
A.9 Estètica i serveis d’imatge.
A.10 Gestió del comerç internacional.
A.11 Informàtica i comunicacions.
A.12 Instal·lació i manteniment d’edificis.
A.13 Manipulació d’aliments.
A.14 Seguretat i medi ambient.
A.15 Serveis d’hostaleria i restauració.
A.16 Serveis de neteja.
A.17 Serveis socioculturals i a la comunitat.
A.18 Títol carretoner.
A.19 Turisme: serveis i gestió.

Bloc B: De contingut transversal:

B.1 Competències segons col·lectiu.
B.2 Desenvolupament personal, coaching i habilitats socials i professionals.
B.3 Disseny web, tractament imatge i multimèdia.
B.4 Idiomes: Anglès / Alemany / Francès / Altres.
B.5 Igualtat de gènere.
B.6 Imatge personal.
B.7 Programes i aplicacions informàtiques (diversos nivells).
B.8 Recerca de feina.
B.9 Prevenció de Riscos.

Bloc C: De contingut empresarial

Dins aquest bloc s’inclouran accions formatives de gestió empresarial i d’interès per a pimes, autònoms, persones emprenedores i pel sector del comerç.

C.1 Viabilitat de les idees empresarials i start-ups.
C.2 Digitalització d’empreses.
C.3 Màrqueting tradicional i digital.
C.4 Gestió empresarial, financera i fiscal.
C.5 Altres àmbits empresarials.

Bloc D: TIC’s i Noves Tecnologies

D.1 Multimèdia.
D.2 Seguretat TIC.
D.3 Oracle i Microsoft.
D.4 Legislació.
D.5 Desenvolupament de dispositius mòbils.

Bloc E: Altres especialitats formatives

Dins d’aquest bloc es podran oferir propostes a especialitats formatives no especificades al Bloc A, B, C i D.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X