skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Subvencio Castelldefels autoocupacio i noves contractacions

Fins a 10.000€ de subvenció per fomentar l’autoocupació i noves contractacions

L’Ajuntament de Castelldefels, a través de l’Àrea de Promoció econòmica i foment de l’ocupació, La Guaita, ha activat dues noves línies de subvenció per fomentar l’autoocupació i noves contractacions amb l’objectiu de reactivar l’economia local.

L’objectiu és fomentar la creació d’iniciatives econòmiques i donar suport a l’activitat dels autònoms, comerços i empreses ja creades que contribueixin a la dinamització econòmica i comercial del territori. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el 30 de novembre.

La primera de les línies, destinada al foment de l’autoocupació, està adreçada a persones empadronades a Castelldefels abans de l’inici de l’activitat i que s’hagin donat d’alta com a persones treballadores autònomes entre l’1 de gener de 2020 i el 31 d’octubre de 2021.

També és condició indispensable no haver estat donat d’alta com a autònom o mutualista en els darrers 6 mesos abans de l’actual alta i que l’activitat econòmica sigui desenvolupada a la nostra ciutat.

L’import d’aquesta línia de subvenció és de 1000€ que es poden incrementar en un 10% si la persona emprenedora és una dona, i fins a un 20% si l’activitat s’enmarca dins dels supòsits que relacionem a continuació:

 • L’ús intensiu de les TIC: activitats manufactureres o de serveis l’activitat principal estigui vinculada amb el desenvolupament, la producció, la comercialització i la utilització intensa de tecnologia com a element estratègic en la seva estratègia de negoci.
 • Empreses l’activitat principal sigui la producció i comercialització d’un producte o la prestació d’un servei que tingui com a objectiu optimitzar el consum energètic, fomentar l’ús d’energies netes, el desenvolupament de noves activitats energètiques, l’adopció de certificacions ambientals o la disminució de la contaminació acústica.
 • Empreses vinculades a la divulgació cultural: activitats empresarials que desenvolupen, amb fins comercials, béns i serveis clarament relacionats amb la creació, producció i distribució de productes audiovisuals (cinema, televisió i indústria fotogràfica), editorials, fonogràfics (discogràfiques, ràdio), arts visuals i escèniques (concerts, indústria teatral, artesania, disseny de moda i d’interiors), museístics i multimèdia (continguts digitals i de maquinari associat).
 • Empreses directament relacionades amb l’oci educatiu impulsores i organitzadores d’activitats de temps lliure en medi natural, activitats educatives en espais de cultura (museus centres culturals, ludoteques i centres infantils i juvenils), activitats d’educació no formal, activitats de guarda i custòdia de període no lectiu, activitats extraescolars i d’acompanyament i activitats esportives.

Fins a 10.000€ de subvenció a noves contractacions

La segona línia de subvenció municipal té com a objectiu el foment de noves contractacions. Com en el cas de la primera línia, és requisit que siguin persones físiques i/o jurídiques amb centre de treball a Castelldefels, que els contractes de treball hagin estat formalitzats entre l’1 de gener de 2021 i el 31 d’octubre de 2021 i que la persona contractada, estigués empadronada a Castelldefels abans de la contractació i que portés sis mesos a l’atur abans de començar a treballar.

En el cas d’aquesta línia de subvenció destinada a noves contractacions, l’import màxim serà de 10.000€ per empresa o grup empresarial. Més concretament, si la persona contractada té menys de 45 anys, l’import subvencionable serà de 600 euros al mes per jornada complerta i fins a un màxim de 3.600 euros.

I si la persona contractada té 45 anys o més, l’import serà de 800 euros al mes per jornada complerta i fins a un màxim de 4.800 euros. Com en el cas anterior, si la persona contractada fos una dona, hi hauria una bonificació del 10%.

Quina documentació caldrà presentar?

Línia A: Foment de l’autoocupació:

Imprès de sol·licitud
• Document d’alta censal de l’activitat, model 036/037 Hisenda
• Document d’alta d’autònoms o del col·legi professional
• Informe de Vida Laboral de la persona a subvencionar
• En el cas de les activitats empresarials detallades, ha de quedar acreditat en llicència municipal, en l’alta de l’activitat censal (036 o 037), en escriptures i/o en publicitats l’activitat realitzada amb anterioritat a aquesta convocatòria.

Línia B1: Foment de noves contractacions:

 • Imprès de sol·licitud
 • Escriptures de constitució, en el cas que la sol·licitud s’estigui firmant amb un certificat de caire personal i no de representació
 • Document d’alta censal de l’activitat, model 036/037 Hisenda
 • Llicència municipal d’obertura a nom de la persona física o jurídica titular del alta de l’activitat a Hisenda (036 o 037).
 • Informe de Vida Laboral de la persona a subvencionar.
 • Contracte laboral de la persona contractada.

En quin supòsits no es podrà accedir a aquestes noves línies de subvenció?

 • Els beneficiaris de la “Tercera convocatòria extraordinària d’ajuts, a favor de petites empreses i autònoms del municipi de Castelldefels, per contrarestar els efectes de la Covid-19 i de la declaració dels diferents estats d’alarma”.
 • Els beneficiaris de la “Convocatòria per l’anualitat 2020 de les subvencions destinades al sector turístic de Castelldefels”.
 • Els beneficiaris de la “Convocatòria per l’anualitat 2021 de les subvencions destinades al sector turístic de Castelldefels”
 • Les persones donades d’alta en el RETA com Autònoms Col·laboradors (exclosos de línies A i B).
 • Les contractacions fetes per empreses que formin part d’un grup empresarial amb el mateix administrador o consell administrador i que realitzen contractes laborals a persones ja contractades anteriorment per una altra empresa del mateix grup (exclosos de línia B).
 • No seran subvencionables les contractacions efectuades per Empreses de Treball Temporal (exclosos de línia B).

D’altra banda, aquesta subvenció tampoc no serà compatible amb les rebudes a través dels programes “Joves per a l’Ocupació”, “Fem Ocupació per a Joves” o similars realitzats en el marc de les polítiques actives subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X