skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Noves Subvencions Per A Autònoms I Empreses Del Sector Turístic

Noves subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic

L’objectiu dels ajuts de l’Agència Catalana de Turisme és compensar la pèrdua econòmica així com garantir la continuïtat de l’activitat dels autònoms i les empreses del sector turístic afectades  per la COVID-19. Podeu iniciar el tràmit i consultar tota la documentació aquí.

La quantia de les subvencions van des dels 2000€ per a guies de turisme habilitats, fins a 20.000€ per a titulars d’establiments d’allotjament turístic, agències de viatges i establiments i activitats d’interès turístic.

El termini de sol·licitud comença el dia 26 de novembre a les 9:00 hores i finalitzarà a les 14:00 hores del 30 de desembre. S’ha de tramitar per Internet i serà necessari un certificat digital o l’IdCATMòbil

A qui s’adreça l’ajut?

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Agències de viatges.
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes, com ara congressos i turisme de reunions; rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions; senderisme, cicloturisme, enoturisme, ecoturisme; activitats aquàtiques i nàutiques; activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
 • Persones explotadores d’habitatges d’ús turístic.

Quantia dels ajuts

Guies de turisme de Catalunya habilitats2000€
Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores5000€
Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 persones treballadores10000€
Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores20000€
Empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic:
Empreses de fins a 10 persones treballadores5000€
Empreses a partir d’11 o més persones treballadores10000€

Els requisits segons el tipus de beneficiari:

Guies de turisme de Catalunya habilitats:

Estar inscrits com a tals al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.

Titulars d’establiments d’allotjament turístic

Cal que els establiments estiguin inscrits al Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.

Agents de viatges

Estar donats d’alta, concretament, en l’epígraf de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE); secció primera, 755; corresponent a “agències de viatges”.

Establiments i activitats d’interès turístic

En el cas dels establiments i les activitats d’interès turístic, han d’acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.

Aquest requisit s’ha d’acreditar, en el cas que el titular sigui una empresa, mitjançant la comprovació de l’objecte social que consta en la seva escriptura de constitució, i en el cas que el titular sigui una persona autònoma, mitjançant la comprovació dels serveis facturats.

Empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic

Han d’estar donades d’alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l’IAE:

 • 685; corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”
 • 686, “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”
 • 861.1, “lloguer d’habitatges”

També hauran d’indicar en el formulari de sol·licitud l’import liquidat en concepte d’impost sobre les estades en establiments turístics corresponent al període de l’octubre del 2019 al setembre del 2020 per als habitatges d’ús turístic que gestionen, així com el nombre d’establiments en gestió que tenien el març del 2020.

Requisits comuns per a tots els col·lectius beneficiaris dels ajuts

 • En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) el 14 de març de 2020.
 • Desenvolupar l’activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i la Seguretat Social.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions.
 • Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
 • Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte i inclusió de les persones amb discapacitat.
 • No haver estat sancionat per la Direcció General de Turisme en els darrers tres anys per infracció greu o molt greu.
 • En el cas d’empreses, no estar en situació de crisi, d’acord amb la definició inclosa en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014), en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estigui en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent, després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior.
 • No estar afectat per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’acceptacions impagades (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNEF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.
 • Tots els establiments i les empreses han de disposar de l’habilitació corresponent per exercir l’activitat a data de 14 de març de 2020.
 • Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
This Post Has 0 Comments

Deixa un comentari

Back To Top
X