skip to Main Content
936 352 575 promocio.economica@castelldefels.org
Suspensión temporal cobro servicios municipales

L’Ajuntament suspèn temporalment el cobrament de serveis municipals i agilitza pagar a proveïdors

Entre altres mesures, se suspèn el cobrament de serveis municipals fins que aquests es puguin restablir, una vegada finalitzi el confinament que imposa l’estat d’alarma per prevenir contagis per coronavirus.

Pel que fa als pagaments a proveïdors, l’Ajuntament ha agilitzat la validació de factures i pagaments pendents per poder fer la transferència la setmana vinent d’uns tres milions d’euros.

L’Ajuntament de Castelldefels ha determinat una sèrie de mesures encaminades a pal·liar certes obligacions ciutadanes, en el marc de l’estat d’alarma decretat per evitar la propagació del Covid-19:

  • Se suspèn el cobrament de serveis municipals fins que aquests puguin ser restablerts.
  • Es retornarà la part proporcional dels imports que ja hagin estat pagats.
  • No es cobraran els preus d’aquests serveis mentre duri la declaració d’alarma.

En relació als pagaments a proveïdors, l’Ajuntament ha agilitzat la validació de factures i pagaments pendents per poder fer la transferència la setmana vinent d’una suma global que se situa sobre els tres milions d’euros. La intenció d’aquesta agilització dels pagaments és contribuir a donar liquiditat a empreses i autònoms.

Preus públics

En aquest marc de suspensió de cobrament es troben aquests serveis de preu públic:

  • Quotes de l’Escola Municipal de Dansa, de les escoles bressol Cases dels Infants, serveis de les instal·lacions esportives, servei de domiciliació d’empreses, servei d’atenció domiciliària i lloguer dels bucs d’assaig musical del Centre Frederic Mompou. L’ordenança general reguladora de preus públics contempla la compensació automàtica en el següent rebut, i és així com es gestionen sempre. Això vol dir que com els rebuts del mes de març ja s’han girat s’aplicarà la deducció dels dies en què no s’ha prestat el servei en la remesa següent, que es girarà quan s’aixequi la suspensió del servei.
     
  • Venda d’entrades per a espectacles del Teatre Plaza. Les persones que han adquirit localitats per als espectacles que la situació d’alarma sanitària ha obligat a suspendre podran demanar la devolució de l’import abonat. Cal aportar l’entrada i compte bancari on retornar els diners.
     
  • Si s’han practicat liquidacions autoliquidacions per a serveis puntuals, l’Ajuntament practicarà les baixes d’ofici corresponents, totals o parcials, segons el cas, que generaran les devolucions pertinents. Lògicament, qualsevol devolució requereix saber el número de compte bancari; per aquesta raó, si no es coneix quin és aquest número l’Ajuntament el sol·licitarà als destinataris d’aquestes devolucions.

Taxes

Pel que fa a les taxes, seran retornades les taxes del període durant el qual estigui declarada l’alarma per raons de pandèmia, i en els padrons que encara no estiguin al cobrament es farà la minoració de la quota.

Què vol dir la minoració de la quota?

Per exemple, les normes de gestió de la taxa d’ocupació de la via pública disposen que en els supòsits en què no es pugui executar el fet imposable que motiva la taxa (…) per motius no imputables al contribuent, la quota de la taxa es prorratejarà per dies naturals, generant o bé una quota menor o bé una devolució d’ingrés.

Això significa que les quotes seran minorades de forma prorratejada al nombre de dies en què romangui activa la situació d’alarma en els rebuts quees girin i pels quals no s’hagi pogut prestar el servei.

Ajornament de tributs de caràcter periòdic

Els terminis de pagament que s’estableixen en el calendari fiscal 2020 es modificaran en el sentit d’ajornar el període voluntari de cobrament.

Es tracta, entre d’altres, de tributs com l’IBI (primer i segon termini) l’impost de vehicles (IVTM) o les taxes d’ocupació de la via pública: quioscos, rètols, mercat setmanal dels dimecres, taules i cadires, màquines de gelats, etc. En el cas de l’ocupació de la via pública, es passa de 4 a 3 fraccions.

Així mateix, queden en suspens a causa de l’estat d’alarma qualssevol teminis de cobrament, presentació de sol·licituds de beneficis fiscals, obligacions tributàries envers l’Ajuntament, documentació, etc., fins que finalitzi la situació actual.

Aquesta noticia ha estat publicada al Castell.org

Back To Top
X